کمیته آموزش مجازی

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر محمدی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی مغز و اعصاب کودکان)

 اعضاء:  

۱آقای دکتر  رضا عزیزی مالمیری۴آقای دکتر محمد برزگر
۲آقای دکتر علیرضا رضایی  
۳ سرکار خانم دکتر آزاده زاوه زاد