کمیته پشتیبانی کنگره ها و سمینارها ملی و بین المللی

مسؤول کمیته جناب اقای دکتر ناصحی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان مفید ) اعضاء: ۱ جناب آقای دکتر غلامرضا زمانی ۳ جناب آقای دکترساسان ساکت ۲ جناب آقای دکتر علی نیک خواه ۴ جناب آقای دکتر رضا شروین بدو

کمیته اخلاق حرفه ای

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر غفرانی (فوق تخصص اعصاب کودکان ،هیأت علمی دانشگاه شهید  بهشتی ، بیمارستان مفید) اعضاء: ۱ جناب آقای دکتر ابوالفضل نصیریان ۶ جناب آقای دکتر علی اکبر مؤمن ۲ جناب آقای دکتر حسین  کریمی ۷ جناب آقای دکتر جواد آخوندیان ۳ جناب آقای دکتر سید حسین حسنپور ۸ جناب اقای دکتر […]

کمیته انتشارات

مسؤول کمیته سرکارخانم دکتر کریم زاده (فوق تخصص اعصاب کودکان،هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان مفید) اعضاء: ۱ جناب آقای دکتر میثم بابائی ۵ سر کار خانم دکتر لادن افشار خاص ۲ جناب آقای دکتر فرزاد احمد آبادی ۶ سرکار خانم دکتر نرجس جعفری ۳ جناب آقای دکتر علی نیک خواه ۷ جناب اقای دکتر […]

کمیته آموزشی

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر زمانی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی مغز و اعصاب کودکان)  اعضاء: ۱ اقای دکتر رضا شروین بدو ۵ اقای دکتر حسین اسلامیه ۲ اقای دکتر سعید انوری ۶ آقای مرتضی رضوانی ۳ خانم دکتر فیروزه حسینی ۷ خانم دکتر سیمین خیاط […]

کمیته آموزش مجازی

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر محمدی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی مغز و اعصاب کودکان)  اعضاء:   ۱ آقای دکتر  رضا عزیزی مالمیری ۴ آقای دکتر محمد برزگر ۲ آقای دکتر علیرضا رضایی     ۳  سرکار خانم دکتر آزاده زاوه زاد    

کمیته پژوهشی

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر محمودرضا اشرفی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی مغز و اعصاب کودکان) اعضاء: ۱ آقای دکتر ساسان ساکت ۷ اقای دکتر حسین شجاع الدین اردکانی ۲ آقای دکتر محمد وفائی شاهی ۸ اقای دکتر مهران بیرقی طوسی ۳ اقای دکتر مرتضی حیدری […]