منژیت باکتریایی بعد از دوره نوزادی تا 5 سالگی

منژیت باکتریایی بعد از دوره نوزادی تا ۵ سالگی: علل، تشخیص و درمانتا ۳ ماه اول تولد استرپتوکوک گروه ب و پس از آن مننگوکوک ، هموفیلوس آنفلونزا و پنوموکوک از علل مهم ایجاد مننژیت باکتریایی در این محدوده سنی هستند.علایم بالینی: شروع علایم تدریجی و موذیانه یا ناگهانی و انفجاری است. تب، تحریک پذیری، […]