خدمات

خدمات تخصصی سایر انجمن های همکار

برخی ازخدمات تخصصی سایر انجمن های همکار را می توانید در این قسمت

مشاهده نمایید

نوار عصب - عضله

نوار عصب - عضله ( EMG-NCV)

نوار عصب - عضله

نوار عصب - عضله ( EMG-NCV)

VEP

VEP

کار درمانی

کار درمانی

گفتار درمانی

گفتار درمانی

نوروفیدبک

نوروفیدبک

سونوگرافی مغز

سونوگرافی مغز

سی تی اسکن مغز و نخاع

سی تی اسکن مغز و نخاع

MRI مغز و نخاع و عضله

MRI مغز و نخاع و عضله

نمونه برداری ( بیوپسی ) عضله و عصب

نمونه برداری ( بیوپسی ) عضله و عصب

نمونه برداری ( استریوتاکسی ) مغز

نمونه برداری ( استریوتاکسی ) مغز

درمان بدخیمی های مغز و نخاع

درمان بدخیمی های مغز و نخاع