اعضای هیأت مدیره انجمن

استاد دکتر محمد غفرانی

بنیانگذار و عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس قطب اعصاب اطفال کشور
دتر محمود محمدی

دکتر محمود محمدی

عضو هیأت مدیره
رئیس انجمن
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا شروین بدو

عضو هیأت مدیره
نایب رئیس انجمن
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد مهدی ناصحی

عضو هیأت مدیره
دبیر انجمن
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمود رضا اشرفی

عضو هیأت مدیره
خزانه دار انجمن
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سعید انوری

عضو هیأت مدیره
بازرس انجمن
عضو انجمن اعصاب کودکان

دکتر غلامرضا زمانی

عضو علی البدل هیات مدیره
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترمیثم بابائی

عضو علی البدل هیات مدیره
استادیار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دکتر نرجس جعفری

بازرس علی البدل هیئت مدیره
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی