اعضای هیأت مدیره انجمن

استاد دکتر محمّد غفرانی

بنیانگذار و رئیس انجمن
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رئیس قطب علمی آموزش اعصاب اطفال کشور

دکتر محمود محمدی

عضو هیأت مدیره
نایب رئیس انجمن
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد مهدی ناصحی

عضو هیأت مدیره
دبیر انجمن
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر ساسان ساکت

عضو هیأت مدیره
خزانه دار انجمن
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پروانه کریم زاده

عضو هیأت مدیره
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمودرضا اشرفی

بازرس انجمن
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا توسلی

بازرس علی البدل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی نیکخواه

عضو علی البدل هیات مدیره
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضاشروین بدو

عضو علی البدل هیات مدیره
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران