سی تی اسکن

چه اقداماتی را می بایست قبل از گرفتن سی تی اسکن مد نظر قرار داد؟
۱- لباس راحت
۲- در صورت انجام سی تی اسکن با مواد حاجب لازم است که کودک ۸-۶ ساعت قبل از انجام سی تی اسکن چیزی نخورد و نیاشامد.
۳- در صورت حساسیت کودک به ترکیبات ید،می بایست پزشک را مطلع فرمایید.
۴- مطمئن باشید تکنسین موارد لازم را حین انجام تست به خانواده و کودک گوشزد خواهد نمود.