صرع و ایمنی در منزل

ایمنی در منزل شامل چه نکاتی می باشد؟
۱- در هنگام استحمام، درب حمام نباید قفل باشد.
۲- دوش ایمن باشد.
۳- از استحمام در حمام های درب شیشه ای امتناع نمایید.
۴- اگر تشنج همراه با نور است، تلویزیون و مانیتور پرش نداشته باشد،چراغی در اتاق روشن باشد،فاصله از تلویزیون ۳ متر و زاویه ۴۵ درجه باشد و از بازی های کامپیوتری با نورهای پراکنده اجتناب نماید.