صرع و بهداشت دهان و دندان

آیا بهداشت دهان و دندان در بیماران مصروع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟
بله برخی داروها مانند فنی توئین در ۵۰ درصد موارد باعث افزایش حجم لثه می گردد،بنابراین مسواک زدن منظم و بهداشت دهان و دندان تا حد زیادی موجب پیشگیری از وخیم شدن حال بیمار مصروع می گردد.