علایم تشنج چیست؟

وقتی کودکی تشنج می کند ممکن است شما یک یا چند تا از این علایم را ببینید: کودک دچاراختلال هوشیاری شود یعنی اطرافیان را نشناسد، متوجه زمان و مکان نباشد، به صدا زدن شما پاسخ ندهد، یا بی هوش روی زمین بیفتد. ممکن است بدن یا اندام کودک سفت شود و یا رنگ صورت او کبود شود. شاید تنفس کودک برای حدود ۳۰ ثانیه قطع شود و بعد از این وقتی دوباره شروع به تنفس کند شاید بسیار سطحی باشد. حرکاتی غیرارادی در اعضای بدن کودک ظاهر شود. این حرکات ممکن است قسمتی از بدن یا تمام اعضا را درگیر کند. ممکن است کودک به شدت دست و پا بزند، روی زمین بیفتد، سر و چشم های کودک به یک طرف بچرخد، یا اینکه فقط یک دست یا یک پای کودک دچار حرکات تکان دهنده شدید شود و این حالت چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. معمولاً این حملات کمتر از ۱۰ دقیقه طول می‌کشد. ممکن است کودک در زمان حمله کنترل ادرار یا مدفوع خود را از دست بدهد.گاهی کودک به صورت ناگهانی رفتاری غیرعادی نشان می دهد مثلاً بدون آنکه متوجه اطراف باشد، شروع به دویدن می‌کند. ممکن است کودک برای چند لحظه به نقطه ای خیره شده و در این مدت متوجه اطراف نباشد.