لکنت زبان چیست؟

لکنت زبان در ۳-۴ سالگی شایع است این حالت عادی و موقتی است و بایدبا خونسردی و صبر با آن برخورد شود، مگر اینکه با وضعیت غیر عادی بدن همراه باشد و یا بعد از ۴ سالگی رخ دهد.
در صورتی که لکنت زبان با تیک عصبی و رفتار های غیر عادی همراه باشد، بررسی ضروری است. در لکنت زبان جریان گفتار با توقف ها، تکرار های غیر عادی و یا طولانی شدن اصوات و سیلاب ها قطع میشود.