کنترل دور سر

اندازه گیری مکرر دور سر در طی دوران شیرخوارگی یعنی دوران تکامل مغز ضروری است و تا سه سالگی باید ارزیابی گردد. بزرگی یا کوچکی غیر عادی دور سر بر اساس سن باید توسط پزشک متخصص بررسی گردد و بر اساس معاینه فیزیکی و عصبی تصمیم مقتضی گرفته شود.
۳۵ سانتی متر                  میانگین دور سر در زمان تولد

۴۴ سانتی متر                  میانگین دور سر در ۶ ماهگی

۴۷ سانتی متر                  میانگین دور سر در ۱۲ ماهگی