تکامل طبیعی کودکان

تغییرات سازنده ای که انسان در طول حیات خود کسب می نماید تکامل یا نمو نامیده می شود و تکامل انسان در تمام طول حیات ادامه دارد. سرعت تکامل در ماه ها و سال های اول عمر سریعتر از سایر مراحل زندگی بوده و بویژه در ماه های ابتدایی تولد از سرعت بیشتری برخوردار است لذا هرگونه آسیب در این زمان طلایی منجر به صدمات جبران ناپذیری بر تکامل کودک خواهد شد.
تکامل طبیعی در قبل از تولد به میزان زیادی بدون هیچ گونه مشکلی از تاثیرات خارجی صورت می‌گیرد، اما پس از تولد تاثیر عوامل محیطی بسیار مشخص می شود. ارتباط کودک با مادر و محیط اطراف خود نقش بسزایی در تکامل ذهنی، گفتاری و اجتماعی دارد. آموزش هایی که مادر می تواند به کودک خود بدهد و ارتباط نزدیک مادر با کودک خود (بخصوص تماس پوست  با پوست – و تماس چشم با چشم ) در الگوهای تکاملی طبیعی کودکان بسیار تاثیر گذار بوده و موثر است. بویژه بهترین زمان این ارتباط ۱۱-۳ ماهگی زندگی کودک می باشد که از شانس آموزش الگوهای تکاملی بسیار بالایی برخوردار است.
زمانبندی غربالگری برای بررسی تأخیر تکامل عصبی در کودکان
۱) تا ۳ ماهگی کودک باید بتواند وزنش را روی ساعد های خود تحمل کند.
۲) حداکثر زمانی که کودک می بایست خنده اجتماعی مناسب داشته باشد،۳ماهگی است.
۳) حداکثر زمانی که کودک می بایست بتواند چند لحظه بنشیند ، ۶ ماهگی است.
۴) حداکثر زمانی که کودک می تواند اشیاء را دست به دست کند ، ۶ ماهگی است.
۵) حداکثر زمانی که کودک می تواند به لحاظ اجتماعی رضایت و عدم رضایت خود را نشان دهد ، ۶ ماهگی است.
۶) کودک می بایست بتواند از انگشتان خود مانند گاز انبر در ۹ ماهگی استفاده کند.
۷) در ۱۲ ماهگی اگر یک دست کودک را بگیریم باید بتواند با ما راه بیاید.
۸) کودک می بایست بتواند از ۱ تا ۲ کلمه معنادار در ۱۲ ماهگی استفاده کند.
۹) کودک می بایست حداکثر تا ۱۸ ماهگی؛ بتواند با کمک از پله ها بالا برود
۱۰) کودک می بایست حداکثر تا  ۱۸ ماهگی؛ بتواند با قاشق غذا بخورد.
۱۱) کودک می بایست حداکثر تا  ۱۸  ماهگی؛ حداقل ۶ کلمه بلد باشد.
۱۲) کودک می بایست حداکثر تا  ۲۴  ماهگی؛ بتواند بدود.
۱۳) کودک می بایست حداکثر تا ۲۴ ماهگی؛ بتواند با ۶ مکعب ۱ بُرج بسازد.
۱۴) کودک می بایست حداکثر تا ۲۴ ماهگی؛ بتواند جملات ۲ -۳ کلمه ای بسازد.