بیست و سومین کنگره اعصاب کودکان

بیست و سومین کنگره اعصاب کودکان با عنوان تازه های اعصاب کودکان در یزد بیمارستان شهید صدوقی در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار میگردد