انتصاب جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی بعنوان مدیر گروه بیماریهای کودکان و مدیر عامل بیمه سلامت

با حکم وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (دکتر سعید نمکی )، “دکتر محمد مهدی ناصحی “بعنوان مدیر عامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران انتخاب شد.ایشان همچنین از طرف  اعضای محترم هیات  علمی گروه آموزشی کودکان بعنوان مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتصب شدند.