بیست و یکمین کنگره مغز واعصاب کودکان ایران

کنگره در تاریخ ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ در مرکز طبی کودکان برگزار گردید .