تقدیر ار داوران و هیئت مدیره

تقدیر از داوران مجله اعصاب کودکان و هیئت مدیره دوره قبل انجمن اعصاب کودکان در روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ در بیمارستان مفید با حضور اساتید هیئت مدیره صورت گرفت داوران تقدیر شده : خانم دکتر ناهید خسروشاهی ، خانم دکتر آزیتا توسلی ، آقای دکتر میثم بابایی .هیئت مدیره دوره قبل : خانم دکتر کیهانی دوست ، خانم دکتر کریم زاده ، اقای دکتر علی نیک خواه ، اقای دکتر ساسان ساکت