تقدیر از داوران مجله Iran J Child Neurol(IJCN)

از داوران مجله اعصاب کودکان که در سال ۱۴۰۲ همچون همیشه همراه ما بودند  در جلسه هیئت مدیره انجمن که در مرکز تحقیقات اعصاب کودکان در بیمارستان مفید برگزار گردید ،توسط سردبیر مجله سرکار خانم دکتر پروانه کریم زاده ، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.