رونمایی از انتخابات الکترونیک انجمن اعصاب اطفال

نهمین انتخابات هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان در مهر ماه ۱۴۰۱ با مشارکت ۶۰ درصدی اعضای پیوسته انجمن انجام شد و با حضور کمیته انتخابات به ریاست آقای دکتر  علی نیک خواه و اعضای کمیته خانم دکتر افشار و آقای دکتر یارعلی و آقای دکتر حجازی دبیر کمیسیون در دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی برگزار و رونمایی صورت گرفت منتخبین به شرح ذیل میباشند : اعضای هیئت مدیره ، جناب اقایان : دکتر بدو – دکتر اشرفی- دکتر محمدی- دکتر غفرانی- دکتر ناصحی و بازرس جناب اقای دکتر انوری میباشند.