صدو چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان

دستور کار جلسه تعیین زمان ثابت جهت برگزاری سالانه کنگره اعصاب کودکان که زمان مناسب اردیبهشهت هر سال مشخص شد . کنگره سال ۱۴۰۱ در رامسر باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اردیبههشت ماه با  ریاست اقای دکتر غفرانی  و دبیر علمی اقای دکتر عباسخانیان و دبیر اجرایی آقای دکتر بهرامی تعیین شدند.