مجمع عمومی فوق العاده انجمن اعصاب کودکان ایران

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن با حضور نماینده کمیسیون انجمنهای علمی در آذر ۱۴۰۰ جهت تصویب برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس برگزار گردید و با رای اکثریت به تصویب رسید .