مراسم تجلیل از گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مراسم تجلیل از گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان گروه آموزشی برگزیده در شانزدهمین جشنواره اموزشی و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر محترم گروه کودکان ، دبیر محترم انجمن علمی اعصاب کوذکان ایران و با حضور وزیر محترم بهداشت ، رئیس محترم دانشگاه ، معاون محترم آموزشی دانشگاه در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱