یکصدوسی هفتمین جلسه هیئت مدیره

پس از پیشنهادات اعضای محترم  هیئت مدیره مقرر شد که کنگره در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ بهمن با همکاری یکی از دانشگاههای علوم پزشکی  کشور بصورت مجازی با ریاست استاد غفرانی برگزار گردد. برنامه راهبردی توسط آقای دکتر زمانی ارائه گردید.