یکصدو سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره

جلسه هیأت مدیره انجمن اعصاب کودکان در تاریخ ۲۰ آذر در بیمارستان مفید با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد و با دستور کار  جلسه ، کنگره سال ۹۹ ۱۳که در تهران با همکاری مرکز طبی و بیمارستان مفید در تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن برگزار خواهدشد.و همچنین گزارش سایت انجمن و پروژه نصر که توسط جناب اقای دکتر ساکت توضیح داده شد و مورد تقدیر و توجه اعضاء قرار گرفت .