یکصد وسی نهمین جلسه هیات مدیره

جلسه با حضور اکثریت اعضای محترم هیات مدیره با محوریت کنگره های سالانه انجمن آغاز شد و با توجه به شرایط آب و هوایی و وضعیت نامشخص کرونا بنا شد کنگره ۱۴۰۱ در اردیبشهت ماه در شیراز و همایش ۱۴۰۰ در تهران در اواخر بهمن در مرکز طبی برگزار گردد. برنامه گراند راند AOCNA 2022 با عنوان تشنج مقاوم به درمان در NOVMEBER 2022 برگزار گردد.