یکصد وسی پنجمین جلسه هیأت مدیره

اخرین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۶ در بیمارستان مفید برگزار گردید . جلسه با گزارش ارزیابی بیستمین کنگره اعصاب کودکان توسط جناب اقای دکتر محمدی و جناب اقای دکتر بدو و استقبال خوب گروههای هدف از کنگره مجازی اعاز شد و با تصویب تجهیز کرذن انجمن  به امکانات الکترونیکی جهت ارائه  خدمات بهینه به اعضاء محترم انجمن  به پایان رسید.