یکصد و سی ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن

دستور جلسه این ماه درباره برنامه ریزی کنگره سال ۱۴۰۰ بود که پیشنهاداتی داده شد و  مقرر شد برنامه ریزی و نحوه برگزاری و محورهای کنگره در جلسه بعد نهایی شود ،کمیته ای برای تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی و راهبردی انجمن تعیین شد. جناب اقای دکتر ساکت در مورد ملزومات تهیه شده برای انجمن گزارشی ارائه فرمودند.مقرر شد اطلاعات رجیستری بیماران در هر زمینه ای که همکاران اعصاب کودکان انجام داده اند یکپارچه گردد و در اختیار انجمن قرار گیرد.