کمیته آموزشی

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر زمانی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی مغز و اعصاب کودکان)

 اعضاء:

۱

اقای دکتر رضا شروین بدو

۵

اقای دکتر حسین اسلامیه

۲

اقای دکتر سعید انوری

۶

آقای مرتضی رضوانی

۳

خانم دکتر فیروزه حسینی

۷

خانم دکتر سیمین خیاط زاده

۴

آقای دکتر علی خواجه

۸