کمیته اخلاق حرفه ای

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر غفرانی (فوق تخصص اعصاب کودکان ،هیأت علمی دانشگاه شهید  بهشتی ، بیمارستان مفید)

اعضاء:

۱

جناب آقای دکتر ابوالفضل نصیریان

۶

جناب آقای دکتر علی اکبر مؤمن

۲

جناب آقای دکتر حسین  کریمی

۷

جناب آقای دکتر جواد آخوندیان

۳

جناب آقای دکتر سید حسین حسنپور

۸

جناب اقای دکتر محمد مهدی تقدیری

۴

سرکارخانم دکتر فرح اشرف زاده

۹

خانم دکتر ناهید خسروشاهی

۵

سرکارخانم دکترکیهانی دوست