کمیته انتشارات

مسؤول کمیته سرکارخانم دکتر کریم زاده (فوق تخصص اعصاب کودکان،هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان مفید)

اعضاء:

۱

جناب آقای دکتر میثم بابائی

۵

سر کار خانم دکتر لادن افشار خاص

۲

جناب آقای دکتر فرزاد احمد آبادی

۶

سرکار خانم دکتر نرجس جعفری

۳

جناب آقای دکتر علی نیک خواه

۷

جناب اقای دکتر ساسان ساکت

۴

سرکار خانم دکتر آزیتا توسلی