کمیته پشتیبانی کنگره ها و سمینارها ملی و بین المللی

مسؤول کمیته جناب اقای دکتر ناصحی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان مفید )

اعضاء:

۱

جناب آقای دکتر غلامرضا زمانی

۳

جناب آقای دکترساسان ساکت

۲

جناب آقای دکتر علی نیک خواه

۴

جناب آقای دکتر رضا شروین بدو