کمیته پژوهشی

مسؤول کمیته جناب آقای دکتر محمودرضا اشرفی (فوق تخصص اعصاب کودکان ، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز طبی مغز و اعصاب کودکان)

اعضاء:

۱

آقای دکتر ساسان ساکت

۷

اقای دکتر حسین شجاع الدین اردکانی

۲

آقای دکتر محمد وفائی شاهی

۸

اقای دکتر مهران بیرقی طوسی

۳

اقای دکتر مرتضی حیدری

۹

اقای دکتر محمد حسن محمدی

۴

خانم دکتر تکتم موسویان

۱۰

خانم دکتر ساره حسین پور                

۵

خانم دکتر زهرا رضایی

۱۱

آقای دکتر شهرام نصیری                     

۶

اقای دکتر هادی منتظر لطف الهی

۱۲

اقای دکتر علیرضا توسلی